Politika kvaliteta i zaštite čovjekove okoline

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine u AD ALPRO je sastavni dio ukupne poslovne politike Grupacije ALUMIL, zasnovane na liderskoj poziciji na Balkanu po prepoznatljivom kvalitetu svojih proizvoda i usluga i opredjeljenosti na očuvanju životne sredine. Kroz kontinuirane promjene, koje se realizuju u okviru tržišta koje postavlja sve oštrije zahtjeve, resurse koji su ograničeni, konkurentnost koja se teško stiče a lako gubi, tehnologiju koja postaje pokretač razvoja, korisnike i okružuje kao istinske sudije o kvalitetu i zaštiti životne sredine, AD ALPRO svoju viziju temelji na:

 1. Usresređenju na korisnika i okruženje radi potpunog zadovoljanje zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika i zainteresovanih strana, kvalitetom naših proizvoda i zaštitom životne sredine,
 2. Potpunoj primjeni i stalnom unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, u skladu sa zahtjevima serije standarda ISO 9001, ISO 14001, odgovarajućih zakona, propisa i pozitivne poslovne prakse,
 3. Stalnom obrazovanju i stručnom osposobljavanju na podizanju kompetentnosti, svijesti i motivisanosti zaposlenih o značaju kvaliteta proizvoda, zaštiti životne sredine, zdravlju i bezbjednosti na radu,
 4. Liderskoj ulozi rukovodstva, uključujući i sve zaposlene u prihvatanju odgovornosti za ostvarivanje postavljenih ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine, rješavanju određenih neusaglašenosti i unapređenju procesa i njihovih performansi,
 5. Stalnom poboljšanju efektivnosti i efikasnosti procesa na osnovu činjenica proizašlih iz internih i eksternih provjera sistema, analize praćenja i mjerenja kvaliteta proizvoda i usluga, uticaja aspekata životne sredine poređenjem ostvarenih performansi sa postavljenim ciljevima zadovoljstva korisnika, zaposlenih i okruženja,
 6. Opredjeljenošću za identifikacijom svih aspekata životne sredine i stavljanjem istih pod kontrolu, preventivnom sprečavanju i sistemskom smanjenju ispuštanja štetnih materija u kolinu (vazduh, voda, zemlja), štednji resursa i energije, upotrebi materijala koji imaju minimalan uticaj na životnu sredinu i stvaranju minimalne količine otpada,
 7. Razvoju i unapređenju obostrano korisnih partnerskih odnosa sa isporučiocima, korisnicima i zainteresovanim stranama radeći zajednički na poboljšanju efektivnosti i efikasnosti ukupnog poslovnog uspjeha.

 

D i r e k t o r
Miloš Savić, dipl.met.ing.

Vlasenica, februar 2013.godine

 

Vizija

Vizija AD ALPRO je proizašla iz vizije Grupacije ALUMIL i predstavlja skup dugoročno određenih ciljeva u funkciji postizanja vodećeg, inovativnog i prepoznatljivog proizvođača aluminijumskih proizvoda na tržištu aluminijuma, fokusirane na korisnike, zaposlene, akcionarake i okruženje u stvaranju novih vrijednosti uz primjereno očuvanje životne sredine.

 

Misija

Misija AD ALPRO predstavlja skup aktivnosti na:

 • Neprekidnom širenju na nova tržišta,
 • Osvajanju novih i odanih korisnika radeći zajednički na poboljšanju efektivnosti i efikasnosti ukupnog poslovnog spjeha,
 • Postizanju visokih standarda kvaliteta proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine i ukupnog poslovanja, radi zadovoljenja potreba i očekivanja korisnika, okruženja, zaposlenih i akcionara.

 

Poslovni ciljevi

 • Biti ispred konkurencije u proizvodnji sistema aluminijumskih proizvoda baziranoj na potrebama korisnika i tržišnim zahtjevima, uz adekvatno očuvanje životne sredine,
 • Postizanje bolje produktivnosti i profitabilnosti preduzeća u proizvodnji aluminijumskih proizvoda, obezbjeđujući neprestano snadbjevanje korisnika kvalitetnim proizvodima,
 • Isporučivanje visoko kvalitetnih proizvoda po najboljim cijenama za naše korisnike,
 • Opredjeljenost za identifikaciju svih aspekata životne sredine i stavljanjem istih pod kontrolu,
 • Stalno unapređenje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućim standardima, zakonoma, propisima i pozitivnom poslovnom praksom.

 

Aktivnosti na obezbjeđenju kvaliteta proizvoda,zaštite životne sredine, zaštite na radu i protivpožarnoj zaštiti u 2015. godini

 

Po pitanju kvaliteta proizvoda, zaštite životne sredine, zaštite na radu i protivpožarne zaštite, zahtjeva iz ekološke i vodoprivredne dozvole u 2015. godini sprovedene su sledeće aktivnosti:

 

 • Izvršena resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 od strane sertifikacionog tijela Lloyd's Register.
 • Izvršeno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine od strane rukovodstva po svim elementima standarda ISO 9001 i ISO 14001 i data ukupna ocjena sprovedenih aktivnosti na primjeni navedenih standarda.
 • Na osnovu četiri elaborata o mjerenju osnovnih fizičko-hemijskih parametara, kao i parametara specifičnih za ovu vrstu proizvodnje u otpadnim vodama prije ispusta u krajnji recipijent, utvrđeno je da sve izmjene vrijednosti zadovoljavaju propisane granične vrijednosti prema Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode.
 • Izvršeno mjerenje mikroklimatsih, fizičkih i hemijskih ispitivanja radne sredine za ljetni period pri čemu su izmjerene veličine u dozvoljenim granicama u poređenju sa važećim propisima i standardima.
 • Izvršeno mjerenje kvaliteta vazduha i nivoa buke u krugu preduzeća i utvrđeno je da su izmjerene veličine u dozvoljenim granicama u poređenju sa važećim propisima.
 • Rezultati analize dimnih gasova na izlazu iz kotlovnica na čvrsto i gasovito gorivo su pokazali da vrijednosti dobivene mjerenjem zadovoljavaju propisane granične vrijednosti emisija u vazduh, na osnovu Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u vazduh iz postrojenja za sagorijevanje.
 • Izvršena provjera efekata rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i potvrđen visok efekat rada uređaja.
 • Na osnovu provedenih ispitivanja »filterskog kolača« kako iz sirovog, tako i vodenog ekstrakta, analizirani mulj nije toksičan, ima znatno prisustvo aluminijuma, ali bez prisustva teških metala, te se u tom smislu može deponovati bez posebnih mjera zaštite zbog svoje slabe rastvorljivosti.
 • Urađena izmjena Akta o procjeni rizika na radnim mjestima i u radnoj sredini, kao i ostali prateći akti i aktivnosti proizašli iz Zakona o zaštiti na radu.
 • Izvršen periodični pregled opreme i postrojenja, kojima su istekli rokovi upotrebe.
 • Izvršena kontrola i servisiranje protivpožarne opreme i hidranata.
 • Izvršena obuka, upoznavanje radnika sa povećanim rizikom na raspoređenim radnim mjestima i provjera stručne osposobljenosti iz zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.
 • Obnovljena ekološka dozvola br. 16-920-280/07 sa rokom važenja do 25.10.2017. god.
 • Izdata vodna dozvola br. 01/3-BA.1-4144-1/12 sa rokom važenja do 13.11.2017. god.

 

Sva izvršena mjerenja, ispitivanja i provjere radile su ovlaštene i sertifikovane institucije.

 

Opšti sertifikati

GSB_EN DE
ISO14001-ALPRO
ISO14001_EN
ISO9001-ALPRO
ISO9001-EN
QUALANOD_EN
QUALICOAT_EN
elot 1801_en